Obchodní podmínky pro firmy-Reklama

 

Obchodní podmínky pro umisťování a zveřejňování reklamy a informací o firmách nebo zboží na internetových stránkách Dárky-Trefně.cz, jejichž provozovatelem je fyzická osoba Kateřina Křížková se sídlem Bořivojova 1075/38, Praha 3, IC 74254561, zapsaná v ŽR MČ Praha 3, č. j.UMCP3/4962/2009/Dvo/2

Možnosti inzerce pro firmy a popis inzerce

 • Zařazení do kategorie | Vybírejte podle kategorií (pravé menu) – inzerce formou zařazení profilu firmy s přímým přechodem na www stránku firmy. Profil firmy obsahuje: Název firmy (www stránek), popis firmy (www stránek), logo firmy, kontaktní údaje, aktivní odkaz na www stránku firmy (přejít do kategorie obchodu). Firma (www. stránka) je zařazena do všech kategorií, které odpovídají jejímu zaměření. Firmy, internetové obchody zařazené v kategoriích se zobrazují také v účtech registrovaných Uživatelů. Mají-li rezervovaný dárek svého přítele k pořízení, najdou tento dárek k pořízení ve své kartě s doporučením koupit na: kde se zobrazí www stránky se sortimentem nebo službou tohoto zaměření.
 • Zařazení zboží | potřebuji dárek pro (levé menu) – Inzerce zboží pro firmy (internetové obchody). Každý internetový obchod může žádat vložení celkem 10 produktů ze svého internetového obchodu do kategorií dle zaměření (pro koho je zboží určeno).
 • Zařazení dárkových poukazů | darovat můžete také dárkové poukazy – Zařazení dárkový poukazů firem do sekce-darovat můžete také dárkové poukazy. Nabízí-li firma, internetový obchod dárkové poukazy na hodnotu, zboží, službu nebo slevové kupóny. Tyto dárkové poukazy jsou rozděleny dle kategorie a typu dárkových poukazů. Počet zařazených poukazů není omezen.
 • TOP pozice dárkových poukazů |Hlavní stránka – Na hlavní stránku lze umístit pouze jeden dárkový poukaz jedné firmy, internetového obchodu. Top dárkové poukazy se zobrazují na hlavní stránce. Maximální počet umístěných dárkových poukazů je omezen na celkem 6.
 • Bannerová inzerce – Firmy, internetové obchody mohou prezentovat své služby, zboží, akce pomocí bannerů o velikosti 112x600px.

1. Obecná ustanovení

1.1 Provozovatel internetových stránek Dárky-Trefně.cz, Kateřina Křížková se sídlem Bořivojova1075/38, Praha 3, IC 74254561, zapsaná v ŽR MČ Praha 3, č. j.UMCP3/4962/2009/Dvo/2. Provozovatel je oprávněn poskytnout zájemcům služby reklamní plochu na internetových stránkách Dárky-Trefně.cz, které jsou přístupné z doménových adres www.darky-trefne.cz, www.darkytrefne.cz, www.internetova-prani.cz, www.internetovaprani.cz, www.maprani.cz a to v souladu s platnou nabídkou a pravidly Provozovatele.

1.2. Objednatelem inzerce se rozumí zadavatel inzerce, jenž je fyzická nebo právnická osoba, a to buď jako přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura.

1.3. Zadavatel inzerce, potvrzením své objednávky (vystavením daňového dokladu-faktury) stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami Provozovatele seznámil a souhlasí s nimi.

1.4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Objednávka inzerce

2.1. Zájemce o inzerci na internetových stránkách Dárky-Trefně.cz projeví zájem o inzerci u Provozovatele prostřednictvím e-mailové komunikace na infodarky-trefne.cz nebo krátkého formuláře uvedeného na internetových stránkách Dárky-Trefně.cz se stanovenými náležitostmi:

 • Jméno Zadavatele
 • www stránky pro které se umístění nebo reklama žádá
 • kontaktní email
 • typ reklamy o kterou má Zadavatel zájem – viz. Možnosti inzerce pro firmy a popis inzerce.

2.2. Na základě projeveného zájmu Zájemce se Provozovatel zavazuje Zájemce kontaktovat prostřednictvím e-mailu uvedeném v poptávkovém formuláři nebo na uvedený e-mail, který od Zájemce obdržel. Po dohodě Provozovatele se Zájemcem na typu a rozsahu inzerce, vzniká závazná objednávka.

3. Objednávka a fakturace

3.1. Na základě Objednávky bude Objednateli vystaven daňový doklad-faktura se všemi náležitostmi. Provozovatel je oprávněn na základě vystaveného daňového dokladu-faktury žádat platbu předem na účet Provozovatele vedený u Equa bank, Číslo účtu: 1020794156, Kód banky: 6100. Daňový doklad-faktura na příslušnou částku, je splatná do 14 dnů od vystavení daňového dokladu-faktury. Dnem zahájení inzerce neboli zveřejnění inzerce je den splatnosti daňového dokladu-faktury není-li s Objednatelem písemně dohodnuto jinak. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele uhrazena řádně a včas, není Provozovatel povinen dohodnutou inzerci zveřejnit. V případě prodlení s úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Objednateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky.

Za řádně uhrazenou objednávku inzerce, se považuje ta objednávka inzerce, která byla uhrazena v plné výši pod variabilním symbolem uvedeným v daňovém dokladu-faktuře. Uhrazením se rozumí připsání částky uvedené v daňovém dokladu-faktuře na bankovní účet Provozovatele.

3.2. Cena za inzerci

Cena je za inzerci je kalkulována dle platného ceníku v bodě 8. těchto obchodních podmínek a je součástí dohody před vznikem objednávky inzerce.

3.3 Storno podmínky

V případě, že Zadavatel zruší potvrzenou objednávku je Provozovatel oprávněn požadovat úhradu storno poplatku ve výši 50% sjednané ceny s DPH.

3.4. Zvláštní podmínka neuhrazené inzerce

Provozovatel je oprávněn nespustit Objednateli objednanou inzerci, jestliže je v prodlení s platbou za objednanou inzerci. Po řádné úhradě takovéhoto závazku se smluvní strany dohodnou na spuštění inzerce, je-li to s ohledem na obsazenost nadále možné. V případě, bude-li pozice inzerce obsazena jiným objednatelem, bude inzerce Objednatele, který byl v prodlení s platbou, spuštěna v nejbližším možném časovém období.

4. Reklamace

4.1. Zadavatel reklamaci uplatňuje elektronicky, prostřednictvím e-mailu, který odešle na info@darky-trefne.cz.

4.2. V případě pochybení Provozovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení požadovat přiměřenou náhradu, například formou prodloužení inzerce nebo slevu z uhrazené ceny za inzerci.

4.3. Zadavatel může nárokovat jednu z náhrad uvedených v bodě 4.2., jestliže jí oznámí Provozovateli včas prostřednictvím e-mailu o vadě. Zadavatel není oprávněn uplatněný nárok měnit bez souhlasu Provozovatele.

4.4. Zadavatel, který zjistil pochybení, uplatní reklamaci ve lhůtě 14dnů ode dne, kdy pochybení zjistil nebo mohl zjistit, nejpozději však poslední den dané inzerce. Zadavatel je povinen při reklamaci uvést nezbytně nutné informace k vyřízení reklamace, tedy označení Zadavatele, typ inzerce a období na které byla inzerce spuštěna (od-do), www stránky, pro které byla prezentace spuštěna, číslo objednávky-daňového dokladu (faktura). V případě reklamní agentury také jméno klienta.

4.5. Pochybením ze strany Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho inzerce, které se týkají jeho objednávky, například nefunkčnost odkazů na jeho stránku nebo nezobrazování jeho profilu firmy či jeho zboží, a to po dobu delší než 6 hodin v průběhu dne. Za pochybení se nepovažuje zobrazování bannerové inzerce, kde v jednom okně rotují bannery více firem a je tedy zobrazování v určitých časových úsecích a je takto ujednáno v objednávce.

4.5. Slevu z uhrazené ceny Objednávky Provozovatel poskytne formou opravného daňového dokladu-faktury a vniklý rozdíl bude převeden Objednateli na účet.

4.6. Nesrovnalosti v daňovém dokladu-faktuře nahlásí Zadavatel neprodleně Provozovateli, který sjedná nápravu, nejpozději však do 7 dnů od přijetí daňového dokladu-faktury na e-mail Objednatele.

5.Úpravy a prodloužení inzerce

5.1 Objednatel je povinen nahlásit Provozovateli veškeré změny týkající se změny kontaktních údajů, odkazů, textů, log zveřejňovaných v jeho inzerci na internetových stánkách Dárky-Trefně.cz a to nejdéle do 7 dnů od doby, kdy mu tyto změny byly známy.

5.2. Zadavatel má právo během období, po které je jeho inzerce zveřejňována, požádat o úpravy a rozšíření textů, výměnu loga, změnu prezentovaného zboží apod.

5.3. Veškeré změny a úpravy Zadavatel hlásí prostřednictvím emailu info@darky-trefne.cz

5.3. Provozovatel se zavazuje tyto nahlášené změny a úpravy na internetové stránce Dárky-Trefně.cz aktualizovat neprodleně, nejdéle však do 5. dnů od nahlášení změn Zadavatelem.

5.4. Provozovatel se zavazuje kontaktovat Zadavatele inzerce o blížící se expiraci inzerce prostřednictvím e-mailu a to nejméně 5 dnů před uplynutím doby inzerce.

6. Ochrana osobních údajů

Nastane-li taková situace, kdy na základě projeveného zájmu o inzerci staví okolnosti Provozovatele do pozice správce, na základě uvedení jména Zadavatele nebo e-mailové adresy (je-li zároveň e-mailová adresa soukromou) platí že:

6.1. Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Kateřina Křížková, se sídlem Bořivojova 1075/38, Praha 3, identifikační číslo: 74254561, zapsaná v ŽR MČ Praha 3, č. j.UMCP3/4962/2009/Dvo/2 (dále jen „správce“).

6.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování je shodná s kontaktní adresou správce, adresa elektronické pošty info@darky-trefne.cz, telefon +420 724 274 975.

6.3. Provozovatel z pozice správce se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými v projeveném zájmu o inzerci ve formuláři (jméno a příjmení Zadavatele, emailová adresa, popřípadě telefon, jsou-li zároveň soukromými) je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a o změně některých zákonů a se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění. Osobní údaje slouží pouze pro účely Provozovatele a nejsou poskytovány třetím stranám.

6.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

6.5. Zpracování provádí sám správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění zákonných podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů zpracovatele, a to zejména: provozovatele hostingu, serveru).

6.6. V rámci hostingu jsou uchovávána data vyplývající z formuláře (jméno Zadavatele, emailová adresa jsou-li osobním údajem). Data jsou zabezpečena na serveru a každý den zálohována, spolupracujeme pouze se zpracovateli se kterými máme uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti.

6.7. Internetové stránky Dárky trefně.cz jsou zabezpečeny certifikátem SSL, který Vaše vložená data zašifruje a znemožňuje jejich zneužití.

6.8. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy je doba nezbytně nutná pro uvedené účely, pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů prostřednictvím emailu info@darky-trefne.cz a za podmínky dodržení všech zákonných nařízení:

 • v případě objednávky inzerce po dobu nejdéle 10let.
 • Uchování e-mailové komunikace po dobu 1 roku.
 • Uchovávání osobních údajů uvedených ve formuláři při projeveném zájmu o inzerci, jen po dobu nezbytně nutnou nejdéle však 30 dnů od přijetí takovéhoto formuláře nebo do vyřešení žádosti.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Smluvní strany se dohodli nesdělovat získané informace a údaje, získané v rámci spolupráce jakékoliv třetí osobě, vyjma zveřejněných údajů v rámci dohodnuté inzerce.

7.2. Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím poskytnutých informací určených k inzerci, včetně reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy a dobrými mravy. V případě že poskytnuté informace určené k prezentaci nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel za vzniklou újmu v celém rozsahu, který by Provozovateli tímto jednáním vznikla.

7.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavíranou mezi Zadavatelem a Provozovatele (respektive jsou nedílnou součástí objednávky inzerce).

7.4. V případě sporů mezi Obchodními podmínkami a smlouvou má vždy přednostní právo smlouva. V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírnou cestou, sjednávají Provozovatel a zadavatel místní příslušnost soudů k řešení těchto vzniklých sporů, a to soudů místně příslušných v místě sídla Provozovatele.

7.5. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou i mimo jiné veškeré odkazy ve formě aktivních prokliků v textu těchto Obchodních podmínek.

7.6. Veškeré vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí platnými zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem.

7.7. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Jakákoliv změna bude Zadavateli oznámena prostřednictvím internetu a za použití e-mailu. Zadavatel má právo takové změny odmítnout a v takovém případě je oprávněn závazek z tohoto důvodu vypovědět do 14dnů od provedené změny, a to prostřednictvím emailu.

8. Ceník

Typ inzerce Na období 3. měsíců Na období 12. měsíců
Zařazení do kategorie Nelze pro tuto inzerci objednat = 1.590,-
Zařazení zboží Nelze pro tuto inzerci objednat = 2.500,-
Zařazení dárkových poukazů Nelze pro tuto inzerci objednat = 1.500,-
Zařazení na TOP pozici dárkových poukazů = 400,- = 1.900,-
Bannerová inzerce 112x600px = 1.200,- = 4.000,-

Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné od 25.05.2018